Lexan PC 500R 基础创新塑料 ,高模量 阻燃,内部脱模Lexa
  • 品牌:基础创新塑料
  • 货号:500R
  • 价格: ¥25/千克
  • 发布日期: 2020-01-07
  • 更新日期: 2024-04-19
产品详请
品牌 基础创新塑料
货号 500R
牌号 500R
型号 500R
品名 PC
外形尺寸 颗粒
产品用途 阻燃
生产企业 基础创新塑料
是否进口

Lexan PC 500R 基础创新塑料 ,高模量 阻燃,内部脱模L

Apec  DP1-9389/5 Bayer AG PC Apec  DP1-9389/5 Bayer AG PC Bayer AG Apec  DP1-9389/5 PC

  Apec  DP1-9389 Bayer LLC PC Apec  DP1-9389 Bayer LLC PC Bayer LLC Apec  DP1-9389 PC

  Apec  DP9-9331 Bayer LLC PC Apec  DP9-9331 Bayer LLC PC Bayer LLC Apec  DP9-9331 PC

  Apec  DP9-9333 Bayer LLC PC Apec  DP9-9333 Bayer LLC PC Bayer LLC Apec  DP9-9333 PC

  Apec  DP9-9340R Bayer LLC PC Apec  DP9-9340R Bayer LLC PC Bayer LLC Apec  DP9-9340R PC

  Apec  DP9-9341 Bayer LLC PC Apec  DP9-9341 Bayer LLC PC Bayer LLC Apec  DP9-9341 PC

  Apec  DP9-9343 Bayer LLC PC Apec  DP9-9343 Bayer LLC PC Bayer LLC Apec  DP9-9343 PC

  Apec  DP9-9351 Bayer LLC PC Apec  DP9-9351 Bayer LLC PC Bayer LLC Apec  DP9-9351 PC

  Apec  DP9-9353 Bayer LLC PC Apec  DP9-9353 Bayer LLC PC Bayer LLC Apec  DP9-9353 PC

  Apec  DP9-9354 Bayer LLC PC Apec  DP9-9354 Bayer LLC PC Bayer LLC Apec  DP9-9354 PC

  Apec  DP9-9354T Bayer LLC PC Apec  DP9-9354T Bayer LLC PC Bayer LLC Apec  DP9-9354T PC

  Apec  DP9-9371 Bayer LLC PC Apec  DP9-9371 Bayer LLC PC Bayer LLC Apec  DP9-9371 PC

  Apec  DP9-9373 Bayer LLC PC Apec  DP9-9373 Bayer LLC PC Bayer LLC Apec  DP9-9373 PC

  Apec  FR1892 Bayer AG PC Apec  FR1892 Bayer AG PC Bayer AG Apec  FR1892 PC

  Makroblend  UT3907 Bayer AG PC Makroblend  UT3907 Bayer AG PC Bayer AG Makroblend  UT3907 PC

  Bayer MaterialScience AG PC+PET PC Bayer MaterialScience AG PC+PET PC PC+PET Bayer MaterialScience AG PC

  PC 合金   PC 合金   PC 合金

  Makroblend  UT3905 Bayer AG PC+PBT Makroblend  UT3905 Bayer AG PC+PBT Bayer AG Makroblend  UT3905 PC+PBT

  Makroblend  UT3907 Bayer AG PC+PBT Makroblend  UT3907 Bayer AG PC+PBT Bayer AG Makroblend  UT3907 PC+PBT

  Makroblend  UT4045 G Bayer AG PC+PET Makroblend  UT4045 G Bayer AG PC+PET Bayer AG Makroblend  UT4045 G PC+PET

  Makroblend  UT6005 Bayer AG PC+PBT Makroblend  UT6005 Bayer AG PC+PBT Bayer AG Makroblend  UT6005 PC+PBT

  Makroblend  UT6007 Bayer AG PC+PBT Makroblend  UT6007 Bayer AG PC+PBT Bayer AG Makroblend  UT6007 PC+PBT

  Makrofol  BL 6-2 820802 Bayer LLC PC Makrofol  BL 6-2 820802 Bayer LLC PC Bayer LLC Makrofol  BL 6-2 820802 PC

  Makrofol  BL 6-2 820803 Bayer LLC PC Makrofol  BL 6-2 820803 Bayer LLC PC Bayer LLC Makrofol  BL 6-2 820803 PC

  Makrofol  BL 6-2 820812 Bayer LLC PC Makrofol  BL 6-2 820812 Bayer LLC PC Bayer LLC Makrofol  BL 6-2 820812 PC

  Makrofol  BL 6-2 95/802 Bayer LLC PC Makrofol  BL 6-2 95/802 Bayer LLC PC Bayer LLC Makrofol  BL 6-2 95/802 PC

  Makrofol  BL 6-2 95/803 Bayer LLC PC Makrofol  BL 6-2 95/803 Bayer LLC PC Bayer LLC Makrofol  BL 6-2 95/803 PC

  Makrofol  BL 6-