Lexan PC 241R 基础创新塑料 物性 10.5 MFR,改进的阻燃性能,内部脱模
  • 品牌:基础创新塑料
  • 货号:241R
  • 价格: ¥26/千克
  • 发布日期: 2020-01-06
  • 更新日期: 2024-04-19
产品详请
品牌 基础创新塑料
货号 241R
牌号 241R
型号 241R
品名 PC
外形尺寸 颗粒
产品用途 241R
生产企业 基础创新塑料
是否进口
Lexan PC

Panlite  LV-2225L Panlite  LV-2225L PC Panlite  LV-2225L Panlite  LV-2225L PC Panlite  LV-2225L Panlite  LV-2225L PC

  Panlite  LV-2225Y Panlite  LV-2225Y PC Panlite  LV-2225Y Panlite  LV-2225Y PC Panlite  LV-2225Y Panlite  LV-2225Y PC

  Panlite  LV-2225Z Panlite  LV-2225Z PC Panlite  LV-2225Z Panlite  LV-2225Z PC Panlite  LV-2225Z Panlite  LV-2225Z PC

  Panlite  LV-2250Y Panlite  LV-2250Y PC Panlite  LV-2250Y Panlite  LV-2250Y PC Panlite  LV-2250Y Panlite  LV-2250Y PC

  Panlite  LV-2250Z Panlite  LV-2250Z PC Panlite  LV-2250Z Panlite  LV-2250Z PC Panlite  LV-2250Z Panlite  LV-2250Z PC

  Panlite  ML-1102 Panlite  ML-1102 PC Panlite  ML-1102 Panlite  ML-1102 PC Panlite  ML-1102 Panlite  ML-1102 PC

  Panlite  ML-1103 Panlite  ML-1103 PC Panlite  ML-1103 Panlite  ML-1103 PC Panlite  ML-1103 Panlite  ML-1103 PC

  Panlite  ML-1105 Panlite  ML-1105 PC Panlite  ML-1105 Panlite  ML-1105 PC Panlite  ML-1105 Panlite  ML-1105 PC

  Panlite  MN-3500 Panlite  MN-3500 PC Panlite  MN-3500 Panlite  MN-3500 PC Panlite  MN-3500 Panlite  MN-3500 PC

  Panlite  MN-3600H Panlite  MN-3600H PC 合金 Panlite  MN-3600H Panlite  MN-3600H PC 合金 Panlite  MN-3600H Panlite  MN-3600H PC 合金

  Panlite  MN-3705 Panlite  MN-3705 PC 合金 Panlite  MN-3705 Panlite  MN-3705 PC 合金 Panlite  MN-3705 Panlite  MN-3705 PC 合金

  PC Lupoy  1200-10 PC PC Lupoy  1200-10 PC Lupoy  1200-10 PC PC

  PC Lupoy  1200-22 PC PC Lupoy  1200-22 PC Lupoy  1200-22 PC PC

  PC Lupoy  1201-05 PC PC Lupoy  1201-05 PC Lupoy  1201-05 PC PC

  Lupoy  1080-70 LG Chem Ltd. PC Lupoy  1080-70 LG Chem Ltd. PC LG Chem Ltd. Lupoy  1080-70 PC

  Lupoy  1200-03 LG Chem Ltd. PC Lupoy  1200-03 LG Chem Ltd. PC LG Chem Ltd. Lupoy  1200-03 PC

  Lupoy  1200-08 LG Chem Ltd. PC Lupoy  1200-08 LG Chem Ltd. PC LG Chem Ltd. Lupoy  1200-08 PC

  Lupoy  1200-10 LG Chem Ltd. PC Lupoy  1200-10 LG Chem Ltd. PC LG Chem Ltd. Lupoy  1200-10 PC

  Lupoy  1200-15 LG Chem Ltd. PC Lupoy  1200-15 LG Chem Ltd. PC LG Chem Ltd. Lupoy  1200-15 PC

  Lupoy  1200-22 LG Chem Ltd. PC Lupoy  1200-22 LG Chem Ltd. PC LG Chem Ltd. Lupoy  1200-22 PC

  Lupoy  1200HP-15 LG Chem Ltd. PC Lupoy  1200HP-15 LG Chem Ltd. PC LG Chem Ltd. Lupoy  1200HP-15 PC

  Lupoy  1201-05 LG Chem Ltd. PC Lupoy  1201-05 LG Chem Ltd. PC LG Chem Ltd. Lupoy  1201-05 PC

  Lupoy  1201-08